Årsmöte den 25 mars!

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till vårt årsmöte klockan 14:00 söndagen den 25/3 i föreningshuset Fontänen.

Föranmäl gärna om du vill komma och meddela eventuell specialkost senast den 16/3 till  sekreterare@lhbf.net

Motionera mera!

Vill du lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast söndag den 4/3 till sekreterare@lhbf.net

Engagera dig mera!

Kanske vill du också vara  med och jobba för den lokala hembryggartraditionen? Då är styrelsearbete något för dig! Vi söker nu ett antal poster i styrelsen som blir lediga till kommande föreningsperiod! Kanske vill du annars jobba arbetsgruppen för sommarölsträffen eller Novembermörker? Kontakta i så fall valberedningen peter.pinaitis@hotmail.com.

Förslag på stadgeändringar

Styrelsen föreslår följande stadgeändring i syfte att underlätta
medlemmars motionerande:

Följande stycke under § 11 Årsmöte…

[…] Mötet skall aviseras till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan utlyst årsmötes datum.

…föreslår styrelsen ändras till

[…] Mötets datum skall aviseras till alla medlemmar senast 6 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan utlyst ordinarie årsmötes datum. Styrelsen skall senast 2 veckor innan årsmötes datum skicka medlemmarna
dagordning och förslag till beslut för inkomna motioner inklusive styrelsens egna propositioner.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens…
  a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 12. Val av kassör i föreningen för en tid av 2 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år (hälften på ett år och hälften på två år sedan fortlöpande på två år)
 14. Val av minst två personer till valberedning.
 15. Val av revisor samt suppleant.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.