Inbjudan till årsmöte

FontänenDen 19/3 är det dags för Linköpings hembryggareförenings årsmöte. Platsen är Föreningshuset Fontänen och tiden 16.00. Föranmälan till arsmote@lhbf.net innan den 13/3 uppskattas så vi vet hur många stolar som skall ställas fram och hur mycket förtäring som ska köpas in.

Vill man lämna in motioner som ska behandlas på årsmötet så ska dessa skickas till motion@lhbf.net. Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Styrelsen kommer publicera svar på inkomna motioner på www.lhbf.net senast två veckor efter årsmötet.

Vill du jobba i styrelsen eller har förslag på personer som vill jobba för att främja vår lokala hembryggarkultur, kontakta valberedningen på valberedning@lhbf.net.

Föreningens nuvarande stadgar hittas i dokumentbanken och komplett program och dagordning för årsmötet följer här nedanför.

Linköpings hembryggareförenings årsmöte 2016
Lördagen den 19/3 kl. 16:00
Föreningshuset Fontänen i Linköping

Bergqvists rum 138, Huvudentrén våning 1, Västra vägen 32
Kommer du med bil: Länsstyrelsens parkering eller Akilles

Dagordning

Kl. 16:00
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 12. Val av kassör i föreningen för en tid av 1 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år (hälften på ett år och hälften på två år sedan fortlöpande på två år)
 14. Val av minst två personer till valberedning.
 15. Val av revisor samt suppleant.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 17. Övriga frågor:

 Följande stadgeändringar & textändring ska klubbas:

 • 4 Medlemskap

Medlemskapet är personligt och öppet för alla som fyllt 18 år.
Medlemskapet erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften.

Medlemskapet gäller pågående verksamhetsår

Man blir medlem och betalar årsavgiften från det datum föreningen mottager betalning.

Medlem som inte lever upp till föreningens stadgar eller på annat sätt inte uppvisar god hembryggarsed kan uteslutas, ett sådant beslut tas tillfälligt av styrelsen och gäller fram till nästkommande årsmöte där mötet fattar ett slutgiltigt beslut.

 • 11 Årsmöte

 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer.

ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1/5

Mötet skall aviseras till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.

 • 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst.

Kl. 18:00

Avslut av årsmötet och lättare förtäring.