Årsmöte 14 mars

Hjärtligt välkomna på årsmöte söndagen den 14 mars klockan 16.00.

I år kommer vi att ha ett digitalt möte på internet där vi kommer att skicka ut en länk cirka en timme innan vi startar mötet.

Närvaroanmälan är inget som krävs men om ni redan nu vet att ni vill medverka får ni gärna skicka ett mail och meddela detta.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
  a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b. Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 10. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år (ej samma som kassör).
 11. Val av kassör i föreningen för en tid av två år (ej samma som ordförande).
 12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år (hälften på ett år
  och hälften på två år sedan fortlöpande på två år).
 13. Val av minst två personer till valberedning.
 14. Val av revisor samt suppleant.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor: